Bommel Berichten

 

november 1999

 

De redactie

Hierbij bieden wij u het tweede nummer van Bommel Berichten aan. Wij hopen dat de inhoud veel stof tot discussie zal opleveren. Gaarne uw eigen berichten zenden aan het redactieadres.

Den voorzitter spreekt

Wegens ruimte- en importantie-gebrek komt dit bericht te vervallen.

Inbraak te Wildervank

Wildervank Naar nu pas bekend is geworden is in de nacht van 26 op 27 september ingebroken in de hervormde pastorie te Wildervank. Tijdens de inbraak werden de dieven op heterdaad betrapt door de heer des huizes W. Slob. Hoewel de heer des huizes een dappere poging deed een van de inbrekers in de kraag te vatten mislukte deze poging mede gezien het niet atletisch postuur van Slob. Naast geld en cheques is tevens een kostbare collectie pijpen ontvreemd. Dit deed aanvankelijk de verdenking op het illuster gezelschap Inferno vestigen, maar hiervoor is volgens de politie geen enkel bewijs.

Drugtoerist aangehouden op Schiphol

Schiphol Afgelopen donderdag heeft de douane op Schiphol de in Groningen wonende G.N. aangehouden op verdenking van drugstransport. De in het dagelijks leven werkzame IT’er was op vakantie in Venezuela en vertoonde bij terugkomst op Schiphol opvallend gedrag. Bij zijn aanhouding door dienstdoende douanebeamten verklaarde hij dat van zijn huidige baan de schoorsteen niet kan roken. Verder maakt hij kenbaar dat zijn drugs slechts bedoeld waren voor zijn functie als tobacconist van een pijprookgezelschap. De verdachte is inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

Huwelijksaankondiging

Harderwijk De heer J.A. Kuipers heeft bekend gemaakt het voornemen te hebben om op vrijdag 31 maart in het huwelijk te treden met mevrouw A. Hultink. Naar het zich laat aanzien zal de huwelijksbevestiging plaatshebben om 13.00 precies te Harderwijk. Gegronde bezwaren tegen dit voornemen kunnen tot uiterlijk 30 maart worden ingediend bij het secretariaat van HPRC Bommel, Amstelstraat 78 te Groningen.

Wonderbaarlijke opstanding Hunze pijpen

Groningen Naar nu pas bekend is geworden hebben verscheidene inwoners van de stad Groningen melding gemaakt van een tijdelijke opstanding van de pijpen van de voormalige Hunze electriciteitscentrale. Sommige stadjers meenden zelfs rook te hebben gezien. Hoewel de politie niets uitsluit denkt zij dat er sprake is van collectieve waanverschijnselen en hallicunaties. Als bewijs toonde een van de stadjers een duidelijke foto van het voorval, maar de politie twijfelt aan de authenticiteit ervan. Ook geruchten als zou de lustrumviering van HPRC Bommel met het voorval te maken hebben doet de politie af als voorbarig. Een woordvoerder verklaarde dat op de plek waar de verschijning zou hebben plaatsgehad slechts een grote onwelriekende plas water werd aangetroffen.

De waargenomen opnieuw rokende hunzepijpen.

 

Nationale Pijprookkampioenschap Steen te Dordrecht

Dordrecht Een select team van HPRC Bommel heeft op de nationale kampioenschappen kleipijplangzaamroken de eer voor Groningen hoog gehouden. Van de 60 wedstrijdrokers eindigden drie Bommelleden bij de beste vijftien. De tijd van de heer Verbaas viel wellicht iets tegen, zij het dat hij in het veld der zwaargewichten zijn debuut maakte. Buitenlid Tebbes, die inmiddels gastlid is geworden van de club in Leiden, werd spoedig na aanvang van de wedstrijd in de buurt van de tap gesignaleerd.

Sigaren post

Dublin Op 12 oktober jongstleden ontving het buitenlid den Hartog, beter bekend onder de edele naam; Duuk, een mooi ingepakt pakketje. Bij het openmaken las hij eerst de bijgesloten brief. Hieuit maakte hij op dat dhr. Verbaas hem wilde verblijden met een overgebleven sigaar van het lustrum feest. Dhr. Duuk was met deze geste zeer content en besloot terstond gebruik te maken van deze geboden kans. Hoe groot was zijn verbazing toen hij bemerkte dat hem een lege sigaren koker was toegezonden. Een snelle actie was geboden. Dhr. Duuk nam zijn mobiel, foonde Dhr Verbaas en vernam dat deze echt een volle sigarenkoker had opgestuurd! Met andere woorden, Heren verstuur uw geurige zaken nimmer per post. In deze wereld van agressie, geweld en bedrog is zelfs de post niet meer veilig.

Lustrum HPRC Bommel rokend succes

 Het Gezelschap te Oostum

9 oktober jongstleden vierde de HPRC het 10 jarig samenzijn. En zoals altijd was dit weer een doorslaggevend succes. De organisatie had kosten nog moeite bespaard om ons een gezapig doch lichtelijk druk programma voor te schotelen. Zeker het voorschotelen ging van een lijen dakje. Het programma was een aaneenschakeling van eten, drinken, rijden, drinken, wateren, verbranden, inaugureren, huldigen, speechen, drinken en eten. Met andere woorden: alle elementen van het rijke Bommelleven waren in een dag verwerkt. s’Ochtends begon het meteen al met een ontbijt in het door de HPRC zeer doorrookte hotel "Weeva". De heren deden zich hier tegoed aan een lekker eitje, bolletje met een kopje koffie danwel thee toe. Het tweede onderdeel bestond uit het toedassen van de tabakshuisleverancier, dhr. Homan. Deze was met deze daad zo verguld dat hij de heren zonder pardon een dozijn zeer goed rookbare sigaren verschafte. De

HPRC Bommel heeft deze gift met zeer veel genoegen gesmaakt. Helaas waren de andere tabaksleveranciers minder gul. Gelukkig is een heer vergevingsgezind aangezien geld niet belangrijk is.

Alvorens de reis te ondernemen naar Noordpolderzijl werd eerst diep medeleven getoond aan de gevallenen van de stad, de Hunzepijpen. Na het weer opnieuw in as op laten gaan van deze reuzevrienden ging de reis verder via pittoreske dorpjes naar Noordpolderzijl. Hier aangekomen kreeg het welsprekende lid ds. Oenema de eer om de belangrijkste trekker van de club, ds. Slob tot erevoorzitter te slaan. Onder het verbranden van Jeanne d’Arc, het zingen van het Bommellied en het smoren van een grote kop geurige pijptabak werd de door tranen overmande voorzitter gesabeld. Na een stamelend dankwoord werden de diep aangedane stemmen gesmeerd met een genevertje in de plaatselijke stamkroeg.

De dag werd voortgezet met een tussenstop bij het huis van de vice-voorzitter dr. Huijgen (naamgenoot van de Huijgen in de ton?). Eindelijk bestond de mogelijkheid tot zelfreflectie; deze werd node gemist. Zelfs bij het kerkje in Oostum was hiervoor geen plaats ingeruimd. De komende drie uur werd besteed aan de film "Smoke". Dit geweldig filmepos, dat zich afspeelt in een niet nader genoemde stad in de States, verhaalde van individuen die zich bewegen door de mist van het leven. Gelukkig was er genoeg wijn, bier en andere versnaperingen om de hersencellen op het hoge intelligentieniveau te houden.

Rond zeven uur werd deze geestelijke verlichting resoluut afgebroken voor een bezoek aan de plaats van oorsprong, café Waterloo. Alhier aangekomen werden wij met weemoed en enthousiasme begroet door het aanwezige plebs. Weer kon de emotie zich een uitweg banen. Het betreeden van deze, ik zou bijna zeggen, heilige grond zorgde voor een schallend crescendo van stemmen, gezangen en andere fysieke uitingsvormen. Helaas was het afscheid bitter en dit kon slechts met veel eten en drank omgezet worden in een feestelijk einde in eetcafe "Roezemoes". De avond sluimerde, eindigde en ging over in de zacht vergetende nacht.

De kwartaal tabak

Gezien de aanhouding van onze tobacconist te Schiphol en de daarbij inbeslaggenomen tabakken komt de kwartaal tabak dit kwartaal te vervallen. Onze excuses hiervoor.

Agenda

14 november wedstrijd kleipijp te Oorschot

10 december clubvergadering

11 december wedstrijd kleipijp te Assen

25 december kerstpreek te Wildervank

21 januari clubvergadering

22 januari wedstrijd kleipijp te Sneek

20 mei wedstrijd hout te Groningen